logo
ucho   logo bip

XVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.  Zapytania radnych.

8.  Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (druk nr 165),

2)  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (druk nr 166),

3)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok (druk nr 167),

4)  przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok (druk nr 168),

5)  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanych położonych w Betkowie i Słoninie (druk nr 169),

6)  wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 170),

7)  przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020" stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych (druk nr 171),

8)  udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany" (druk nr 172),

9)  wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie" (druk nr 173),

10) emisji obligacji (druk nr 174),

11) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej (druk nr 175),

12) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 176),

13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 177),

14) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego (druk nr 178).

9.   Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.