logo
ucho   logo bip

XX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski", finansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz Społecznego (druk nr 192),

2)       zatwierdzenia projektu „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na   lata   2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego    Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (druk nr 193),

3)      nabycia nieruchomości położonej w Szczodrowie (druk nr 194),

4)      wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 195),

5)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 196),

6)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 197).

9.        Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.