logo
ucho   logo bip

XXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie aktów nadania stypendiów pomostowych Stowarzyszenia Oświatowego
im. Dezyderego Chłapowskiego studentom za wybitne osiągnięcia naukowe.

4.        Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na start", finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk nr 213),

2)      zmiany uchwały Nr XV/151/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań
i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 214),

3)      przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok (druk nr 215),

4)      delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 216),

5)      przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku (druk
nr 217),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016 (druk nr 218),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (druk nr 219),

8)      uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199),

9)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 200),

10)  przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (druk nr 220),

11)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok (druk nr 221),

12)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok (druk nr 222),

13)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok (druk nr 223),

14)  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2017 rok (druk nr 224).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.