logo
ucho   logo bip

XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Ogłoszenie wyników konkursu „Biznes z przyszłością" i wręczenie nagród.

4.        Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2016 roku.

10.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok (druk nr 231),

2)      przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r. (druk nr 232),

3)      przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2016 r. (druk nr 233),

4)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 234),

5)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 235),

6)      przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 236),

7)      określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 237),

8)      udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2017 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 238),

9)      zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 239),

10)  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia
1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku (druk nr 240),

11)  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 241),

12)  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 242),

13)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 243),

14)  sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku (druk nr 244),

15)  sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2016 roku (druk nr 245),

16)  sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku (druk nr 246).

11.         Wnioski i oświadczenia radnych.

12.         Zakończenie sesji.