logo
ucho   logo bip

XXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie (druk
nr 265),

2)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie (druk nr 266),

3)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie (druk nr 267),

4)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia w Kościanie (druk nr 268),

5)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie (druk nr 269),

6)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie (druk nr 270),

7)   wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową (druk nr 271),

8)   zmiany uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 272),

9)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 273),

10)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 274).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.