logo
ucho   logo bip

XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 października 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Wręczenie srebrnej odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami dr. Emilianowi Prałatowi - społecznemu opiekunowi zabytków.

4.        Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego (druk
nr 285),

2)   przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry (druk nr 286),

3)   zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych (druk nr 287),

4)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 288),

5)   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie (druk nr 289),

6)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 290),

7)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 291).

10.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11.    Wnioski i oświadczenia radnych.

12.    Zakończenie sesji.