logo
ucho   logo bip

XXXI sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Informacja o skutkach nawałnicy, która przeszła w powiecie tucholskim (województwo kujawsko - pomorskie) w sierpniu 2017 roku.

4.        Wręczenie aktów przyznania jednorazowego Stypendium Starosty Kościańskiego w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego".

5.        Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

8.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

9.        Zapytania radnych.

10.    Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie projektu pn. "Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy".

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2016/2017 (druk 292),

2)   uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" (druk nr 293),

3)   powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kościanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" (druk nr 294),

4)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku (druk nr 295),

5)   zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych (druk nr 296),

6)   przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2017-2020 (druk nr 297),

7)   wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 298),

8)   zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (druk nr 299),

9)   zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (druk nr 300),

10)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 301),

11)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 302).

12.    Wnioski i oświadczenia radnych.

13.    Zakończenie sesji.