logo
ucho   logo bip

XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Pożegnanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

4.        Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.

5.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

7.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

8.        Zapytania radnych.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 307),

2)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku (druk nr 308),

3)    przyjęcia „Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus" (druk nr 309),

4)    zmiany Uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (druk nr 310),

5)    statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (druk nr 311),

6)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok (druk nr 312),

7)    przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (druk nr 313),

8)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 314),

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028 (druk nr 315),

10)    uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 303),

11)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 304),

12)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok (druk nr 316),

13)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok (druk nr 317),

14)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok (druk nr 318),

15)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2018 rok (druk nr 319).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.