logo
ucho   logo bip

XXXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok (druk nr 362),

2)      absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (druk nr 363),

3)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok (druk nr 364),

4)      przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok (druk nr 365),

5)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 366),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 367),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 368),

8)      wynagrodzenia Starosty Kościańskiego (druk nr 369),

9)      odwołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego (druk nr 370),

10)  powołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego (druk nr 371),

11)  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 126/1  położonej w Turwi gm. Kościan z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 372),

12)  zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 373).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.