logo
ucho   logo bip

XXXV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański w 2017 roku.

9.        Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)    przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok (druk nr 332),

2)    przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r. (druk nr 333),

3)    przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2017 r. (druk nr 334),

4)   udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 335),

5)   określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 336),

6)   udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 337),

7)   przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 338),

8)   zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ" (druk nr 339),

9)   zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" (druk nr 340),

10)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 341),

11)    zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (druk nr 342),

12)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 343),

13)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 344).

10.    Wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie sesji.