logo
ucho   logo bip

XXXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Pożegnanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

4.        Ogłoszenie wyników konkursu „Biznes z przyszłością" i wręczenie nagród.

5.        Ogłoszenie wyników projektu Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku" i wręczenie nagród.

6.        Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu.

7.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

8.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

9.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

10.    Zapytania radnych.

11.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

12.    Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020"(druk nr 346),

2)      trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (druk nr 347),

3)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie (ulica Leśna, Topolowa, Olchowa, Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, Brzozowa)" (druk nr 348),

4)       udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno - szatniowym" (druk nr 349),

5)      zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (druk nr 350),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 351),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 352).

13.    Wnioski i oświadczenia radnych.

14.    Zakończenie sesji.