logo
ucho   logo bip

XXXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku

o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przedstawienie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.

4.        Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.        Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.        Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.        Zapytania radnych.

8.        Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)   przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020"(druk nr 346),

2)   zmiany uchwały nr XXXI/295/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku (druk nr 354),

3)   wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego (druk nr 355),

4)   wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Bielewie (druk nr 356),

5)   przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2022" (druk nr 357),

6)   przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim (druk nr 358),

7)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 359),

8)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029 (druk nr 360).

9.        Wnioski i oświadczenia radnych.

10.    Zakończenie sesji.