logo
ucho   logo bip
Komisja Rewizyjna
KOMISJA REWIZYJNA

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego oraz występowanie z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi, a nadto  wykonywanie innych kontroli zleconych przez Radę Powiatu.
 

Ponadto Komisja Rewizyjna rozpatruje przekazane jej przez Przewodniczącego Rady skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu Powiatu oraz Starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu, z wyłączeniem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 


 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-21 13:43:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-11-25 08:13:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-11-25 08:27:10)