logo
ucho   logo bip
Komisja Spraw Społecznych
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH
 
Przedmiotem działań Komisji Spraw Społecznych są sprawy z zakresu:
-    ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych,
-    edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki,
-    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, obronności, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
-    przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 
 
Ponadto do zadań komisji należy:
1)    przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,
2)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
4)    sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-21 13:53:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-11-25 08:16:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-11-25 08:18:59)