logo
ucho   logo bip
Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY RADY
 
 
Przewodniczący Rady pełni dyżury w poniedziałki w godzinach 15.30 - 16.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie Al. Kościuszki 22, pok. 120.
W razie nieobecności Przewodniczącego Rady dyżur pełni wskazany przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
 
 
 
Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 
 
Przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący w szczególności:
1) zwołuje sesje rady,
2) ustala porządek obrad,
3) przewodniczy obradom,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
 
Przewodniczący rady powiatu oprócz powyższych uprawnień reprezentuje radę na zewnątrz i jest upoważniony do podejmowania przewidzianych przepisami czynności w imieniu rady.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-21 13:08:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-11-25 08:10:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-11-25 08:12:33)