logo
ucho   logo bip
Rady Powiatu
RADA POWIATU
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1)    stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2)    wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3)    powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
4)    stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5)    uchwalanie budżetu powiatu,
6)    rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7)    podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a)    zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b)    emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)    zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)    ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e)    zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f)    tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g)    tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h)    współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i)    tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8a)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,
9)określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9a)   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b)   uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
9c)   uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9d)   dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
10)   podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
11)   podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-21 13:36:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-11-25 08:12:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2015-11-25 08:14:12)