logo
ucho   logo bip
Protokoły z Sesji Rady Powiatu IV kadencji
Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2014 roku
Protokół z XXXIV sesji sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Uchwała Nr XXXIV/322/14 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2013/2014.
Uchwała Nr XXXIV/323/14 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
Uchwała Nr XXXIV/324/14 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kościańskiego  Nr XXXIII/314/14 z dnia 24 września 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
Uchwała Nr XXXIV/325/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
Uchwała Nr XXXIV/326/14 w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2015-2017".
Uchwała Nr XXXIV/327/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.
Uchwała Nr XXXIV/328/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014-2025.
Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
Informacja Starosty Kościańskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2013.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-12-03 11:46:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-12-03 11:48:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-12-03 11:47:54)
Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2014 roku
 
Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24 września 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Uchwała Nr XXXIII/312/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej   w Kościanie,
Uchwała Nr XXXIII/313/14 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska.
Uchwała Nr XXXIII/314/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
Uchwała Nr XXXIII/315/14 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014-2017.
Uchwała Nr XXXIII/316/14 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek położonych w Kościanie na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
Uchwała Nr XXXIII/317/14 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
Uchwała Nr XXXIII/318/14 w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia o nazwie "Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów - SPPOFAP)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2014.
Uchwała Nr XXXIII/319/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2014 r.
Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/271/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/320/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.
Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Nr XXXIII/321/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014-2025.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-11-06 11:04:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-11-07 08:33:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-11-07 08:32:59)
Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku
Protokół z XXXII sesjiRady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.
Lista obecności radnych.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Uchwała nr XXXII/309/14 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Wonieściu.
Uchwała nr XXXII/310/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.
Uchwałanr XXXII/311/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-09-30 10:33:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-09-30 10:37:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-09-30 10:37:36)
Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2014 roku
Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2014 r.
Lista obecności radnych.
Lista obecności gości.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Stanowisko Rady Powiatu Kościańskiego wyrażające sprzeciw wobec wpisania złóż znajdujących się na terenie powiatu kościańskiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Uchwała Nr SO-0954/28/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2013 rok.
Uchwała Nr XXXI/298/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok (wydruk z prezentacji przedstawionej przez Starostę).
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2013 roku.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.
Uchwała Nr SO-0955/13/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
Uchwała Nr XXXI/299/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/300/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2013 rok,
Uchwała Nr XXXI/301/14 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2013 rok,
Uchwała Nr XXXI/302/14 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Kościanie,
Uchwała Nr XXXI/303/14w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,
Uchwała Nr XXXI/304/14 w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego,
Uchwała Nr XXXI/305/14 w sprawie emisji obligacji,
Uchwała Nr XXXI/306/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Starym Luboszu",
Uchwała Nr XXXI/307/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014,
Uchwała Nr XXXI/308/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-06-26 14:45:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-09-30 10:15:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-06-27 08:50:46)
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2014 roku
Protokół z XXX sesjiRady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2014 r.
Lista obecności radnych.załącznik nr 1
Lista obecności gości. załącznik nr 2
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego. załącznik nr 3
Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym. załącznik nr 4
Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie za rok 2013. załącznik nr 5
Uchwała nr XXX/286/14 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  za 2013 r. załącznik nr 6
Uchwała nr XXX/287/14 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok. załącznik nr 7
Uchwała nr XXX/288/14 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2013 r. załącznik nr 8
Uchwała nr XXX/289/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego. załącznik nr 9
Uchwała nr XXX/290/14 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. załącznik nr 10
Uchwała nr XXX/291/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/277/14 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. załącznik nr 11
Uchwała nr XXX/292/14 w sprawie realizacji  w  roku  2014 projektu "EFS szansą dla mnie !" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej"; Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekty systemowe"; Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w partnerstwie z Gminą Kościan Uchwała nr XXIX/283/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2013 roku. załącznik nr 12
Uchwała nr XXX/293/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego i przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie. załącznik nr 13
Uchwała nr XXX/294/14 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie. załącznik nr 14
Uchwała nr XXX/295/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014. załącznik nr 15
Uchwała nr XXX/296/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025. załącznik nr 16
Uchwała nr XXX/297/14 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego. załącznik nr 17
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-04-10 13:09:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-06-03 13:59:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-06-03 13:59:23)
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 lutego 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
List mieszkanki Śmigla o licznych włamaniach do prywatnych posesji.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XXIX/276/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Uchwała Nr XXIX/277/14 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XXIX/278/14 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2014 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XXIX/279/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.
Uchwała Nr XXIX/280/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
Uchwała Nr XXIX/281/14 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Uchwała Nr XXIX/282/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2013 roku.
Uchwała Nr XXIX/283/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2013 roku.
Uchwała Nr XXIX/284/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2013 roku.
Uchwała Nr XXIX/285/14 w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2013 roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-03-27 11:42:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-04-03 12:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-04-03 12:05:57)
Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
 
Protokół nr XXVIII/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XXVIII/265/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XXVIII/266/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XXVIII/267/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie  zmiany uchwały nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XXVIII/268/ 13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2013.      
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXVIII/269/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.   
Załącznik nr 10 Uchwała nr XXVIII/270/13 Rady Powiatu Kościańskiego  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
Załącznik nr 11 Prezentacja budżetu Powiatu Kościańskiego na 2014 rok.     
Załącznik nr 12 Uchwała nr XXVIII/271/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.   
Załącznik nr 13 Uchwała nr XXVIII/272/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok.     
Załącznik nr 14 Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok.
Załącznik nr 15 Uchwała nr XXVIII/274/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2014 rok.  
Załącznik nr 16 Uchwała nr XXVIII/275/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2014 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2014-02-28 13:57:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2014-02-28 13:58:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-06-09 09:17:17)
Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku
Protokół Protokół nr XXVII/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XXVII/256/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2012/2013.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XXVII/257/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  
Załącznik nr 7 Uchwała nr XXVII/258//13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.  
Załącznik nr 8 Uchwała nr XXVII/259/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/207/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXVII/260/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działek położonych w Kościanie. 
Załącznik nr 10 Uchwała nr XXVII/261/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XXVII/262/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013. 
Załącznik nr 12 Uchwała nr XXVII/263/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013
 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Załącznik nr 13 Uchwała nr XXVII/264/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.    
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2014-02-28 07:44:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2014-02-28 07:44:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2014-02-28 07:44:43)
Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2013 roku
Protokół Protokół nr XXVI/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
      Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XXVI/251/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce gm. Krzywiń.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XXVI/252/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013: Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1.,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. ,,Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
Załącznik nr 7 Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XXVI/254/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013. 
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXVI/255/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 października.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Załącznik nr 10 Informacja Starosty Kościańskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2012.
Załącznik nr 11 Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2014-02-20 07:34:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2014-02-21 07:29:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2014-02-21 07:29:36)
Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
Protokół Protokół nr XXV/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.  
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.    
Załącznik nr 5 Uchwała nr XXV/240/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XXV/241/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XXV/242/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/172/08 Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Przyszłość z perspektywami" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej osób bezrobotnych".
Załącznik nr 8 Uchwała nr XXV/243/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. ,, Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013; Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXV/244/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Kościańskim, a Gminą Miejską Kościan bez obowiązku dokonywania opłat.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XXV/245/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Bojanowie, Robaczynie i Nietążkowie.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XXV/246/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami linii kolejowej.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XXV/247/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp . z o.o.
Załącznik nr 13 Uchwała nr XXV/248/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Załącznik nr 14 Uchwała nr XXV/249/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 -2023.  
Załącznik nr 15 Uchwała nr XXV/250/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2013 roku.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-10-25 14:53:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2014-01-22 11:12:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2014-01-22 11:11:51)
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku
     Protokół Protokół nr XXIV/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.  
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.    
Załącznik nr 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za rok 2012.
Załącznik nr 6 Sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
Załącznik nr 7 Informacja o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2012 roku.
Załącznik nr 8 Uchwała Nr SO-0954/32/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2012 r.  wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Kościańskiego za 2012 rok.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXIV/231/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Załącznik nr 10 Prezentacja pana Starosty w sprawie wykonania budżetu za rok 2012.
Załącznik nr 11 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2012 rok.
Załącznik nr 12 Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiemu.
Załącznik nr 13 Uchwała Nr SO-0955/52/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2013 roku. 
Załącznik nr 14 Uchwała nr XXIV/232/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Załącznik nr 15 Uchwała nr XXIV/233/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2012 rok.
Załącznik nr 16 Uchwała nr XXIV/234/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2012 rok.
Załącznik nr 17 Uchwała nr XXIV/235/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/223/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 18 Uchwała nr XXIV/236/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 19 Uchwała nr XXIV/237/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji.
Załącznik nr 20 Uchwała nr XXIV/238/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Załącznik nr 21 Uchwała nr XXIV/239/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-07-08 11:17:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-09-05 10:14:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-09-05 10:14:06)
Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 roku
Protokół Protokół nr XXIII/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Prezentacja Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XXIII/224/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XXIII/226/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Kościanie.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XXIII/229/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 -2023.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XXIII/230/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.
Załącznik nr 13 Uzasadnienie do uchwały nr XXIII/230/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 maja 2013 r. w rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-07-01 12:52:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-07-15 14:04:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-07-15 14:04:41)
Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku
Protokół Protokół nr XXII/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2012 roku.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XXII/218/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2012 r.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XXII/219/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2012 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XXII/220/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXII/221/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XXII/222/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013-2023.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XXII/223/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.  
  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-04-30 14:46:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-06-27 14:41:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-05-02 10:20:17)
Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku
 
Protokół Protokół nr XXI/13.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 6 Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie za rok 2012.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XXI/203/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 rok.   
Załącznik nr 8 Uchwała nr XXI/204/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2012 r.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XXI/205/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XXI/206/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XXI/207/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XXI/208/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2013 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Załącznik nr 13 Uchwała nr XXI/209/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Nowym Luboszu i Starych Oborzyskach.
Załącznik nr 14 Uchwała nr XXI/210/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego.
 Załącznik nr 15 Uchwała nr XXI/211/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: ,,Przebudowa ulicy Poznańskiej w Kościanie na długości 2280 mb.".
 Załącznik nr 16 Uchwała nr XXI/212/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Załącznik nr 17 Uchwała nr XXI/213/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2012 roku.
Załącznik nr 18 Uchwała nr XXI/214/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2012 roku.
Załącznik nr 19 Uchwała nr XXI/215/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2012 roku.
Załącznik nr 20 Uchwała nr XXI/216/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2012 roku.
Załącznik nr 21 Uchwała nr XXI/217/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2013 rok.
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-04-19 14:35:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-04-19 14:35:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-04-19 14:35:26)
Protokół z XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku
Protokół Protokół nr XX/12.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XX/187/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XX/188/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XX/189/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XX/190/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XX/191/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIX/182/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XX/192/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XIX/177/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XX/193/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/12 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XX/194/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku sprawie utraty mocy Uchwały Nr VIII/76/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 13 Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 14 Uchwała nr XX/195/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 15 Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
Załącznik nr 16 Uchwała nr XX/196/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.
Załącznik nr 17 Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Załącznik nr 18 Uchwała nr XX/197/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Załącznik nr 19 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Załącznik nr 20 Prezentacja Starosty budżet na rok 2013.
Załącznik nr 21 Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2013.
Załącznik nr 22 Uchwała nr XX/198/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2013.
Załącznik nr 23 Uchwała nr XX/199/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
Załącznik nr 24 Uchwała nr XX/200/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok.
Załącznik nr 25 Uchwała nr XX/201/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.  
Załącznik nr 26 Uchwała nr XX/202/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-03-07 11:47:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-04-19 14:36:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-04-19 14:36:38)
Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XIX/174/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku  w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2011/2012.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XIX/175/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku  w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
Załącznik nr 7 Uchwała nr XIX/176/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.  
Załącznik nr 8 Uchwała nr XIX/177/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku  w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej 21 102 Śmigiel - Boguszyn oraz 21 1020 Bronikowo - Włoszakowice  w miejscowości Bronikowo".
Załącznik nr 9 Uchwała nr XIX/178/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P Kościan - Śrem na odcinku SPYTKÓWKI - STARY GOŁĘBIN".
Załącznik nr 10 Uchwała nr XIX/179/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku  w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacja inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan - Gryżyna - Krzywiń".
Załącznik nr 11 Uchwała nr XIX/180/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XIX/181/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 345/16  w Kościanie. 
Załącznik nr 13 Uchwała nr XIX/182/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Załącznik nr 14 Uchwała nr XIX/183/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 15 Uchwała nr XIX/184/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2012-2014".
Załącznik nr 16 Uchwała nr XIX/185/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 17 Uchwała nr XIX/186/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 listopada 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
Załącznik nr 18 Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 19 Informacja Starosty Kościańskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2011.
  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-12-03 15:22:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-03-07 12:40:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-03-07 12:40:41)
Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 roku
 
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Odpowiedź na pismo z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie uruchomienia Poradni Chirurgicznej w Śmiglu.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XVIII/169/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rozwój daje radość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2c,,Wyrównnywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
Załącznik nr 7 Uchwała nr XVIII/170/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XVIII/171/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XVIII/172/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XVIII/173/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2012 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-11-30 13:41:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-12-03 14:34:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-12-03 14:34:23)
Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku
 
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XVII/162/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2011 rok.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XVII/163/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych oraz szkół specjalnych w powiecie kościańskim.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XVII/164/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XVII/165/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie pozbawienia drogi nr 3962P (Kościan, ul. Łąkowa ) ,,stary odcinek ul. Łąkowej" od osiedla Nad Łąkami do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 (ul. Gostyńska), tj. 327 mb kategorii drogi powiatowej.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XVII/166/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XVII/167/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XVII/168/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-10-01 12:15:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-10-01 12:17:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-10-01 12:16:59)
Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku
 
Protokół Protokół.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XVI/150/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska.
Załącznik nr 6  Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2011 rok.
Załącznik nr 7 Informacja o stanie mienia Powiatu Kościańskiego na dzień 31.12.2011 r.
Załącznik nr 8 Uchwała nr SO-0954/60/18/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Kościańskiego za 2011 rok.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XVI/151/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Załącznik nr 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu (prezentacja).
Załącznik nr 11 Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 12 Uchwała nr SO-0955/63/18/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok.
Załącznik nr 13 Pismo związane z uchwałą nr SO-0955/63/18/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok.  
Załącznik nr 14 Uchwała nr XVI/152/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.
Załącznik nr 15 Uchwała nr XVI/153/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 16 Uchwała nr XVI/154/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
Załącznik nr 17 Uchwała nr XVI/155/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji.
Załącznik nr 18 Uchwała nr XVI/156/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2011 rok.
Załącznik nr 19 Uchwała nr XVI/157/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Załącznik nr 20 Uchwała nr XVI/158/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Załącznik nr 21 Uchwała nr XVI/159/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Załącznik nr 22 Uchwała nr XVI/160/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/344/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel.
Załącznik nr 23 Uchwała nr XVI/161/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej w Nietążkowie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-09-04 13:25:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-09-04 13:27:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-09-04 13:27:28)
Protokół z XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku
Protokół nr XV Protokół
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr XV/142/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów zniesienia Sądu Rejonowego w Kościanie.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XV/143/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XV/144/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do zawarcia z Gminą Krzywiń porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XV/145/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany zatwierdzenia projektu ,,Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. ,,Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
Załącznik nr 9 Uchwała nr XV/146/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i Śmiglu.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XV/147/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XV/148/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XV/149/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-06-21 12:38:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-06-29 07:57:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-06-29 07:57:42)
Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XIV/131/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XIV/132/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XIV/133/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XIV/134/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XIV/135/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie, Technikum Uzupełniającego w Kościanie oraz Liceum  Profilowanego w Kościanie.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XIV/136/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Nietążkowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XIV/137/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Załącznik nr 13 Uchwała nr XIV/138/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji (KCUiM), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO KL Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Załącznik nr 14 Uchwała nr XIV/139/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 15 Uchwała nr XIV/140/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 16 Uchwała nr XIV/141/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.  
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-05-18 09:46:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-06-12 14:53:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-06-12 14:53:12)
Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku
 
Protokół Protokół nr XIII/12.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kościańskiego za 2011 rok.
Załącznik nr 6 Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok. 
Załącznik nr 7 Uchwała nr XIII/123/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XIII/124/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2011 r.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XIII/125/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa Sanitarnego powiatu kościańskiego za 2011 r.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XIII/126/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie  w roku 2011 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XIII/127/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XIII/128/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
Załącznik nr 13 Uchwała nr XIII/129/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Załącznik nr 14 Uchwała nr XIII/130/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2012  w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-04-30 11:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-05-02 09:43:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-05-02 09:43:40)
Protokół z XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku
Protokół Protokół nr XII/12.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 6 Uchwała nr XII/110/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XII/111/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
Załącznik nr 8 Uchwała nr XII/112/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XII/113/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie, Technikum Uzupełniającego w Kościanie oraz Liceum Profilowanego w Kościanie.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XII/114/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Nietążkowie oraz szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XII/115/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XII/116/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Załącznik nr 13 Uchwała nr XII/117/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
Załącznik nr 14 Uchwała nr XII/118/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2012 rok.
Załącznik nr 15 Uchwała nr XII/119/125 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2011 roku.
Załącznik nr 16 Uchwała nr XII/120/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2011 roku.
Załącznik nr 17 Uchwała nr XII/121/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2011 roku.
Załącznik nr 18 Uchwała nr XII/122/12 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2011 roku.    
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-03-16 08:57:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-16 09:00:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-16 08:59:58)
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 grudnia 2011 roku
Protokół nr XI/11 Protokół nr XI/11.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji projektu ,,Zagraniczny staż uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wyrównywaniem szans na europejskim rynku pracy" finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.
Załącznik nr 7 Uchwała nr XI/96/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Załącznik nr 8 Uchwała nr XI/97/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
Załącznik nr 9 Uchwała nr XI/98/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/11 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Załącznik nr 10 Uchwała nr XI/99/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Załącznik nr 11 Uchwała nr XI/100/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2022.
Załącznik nr 12 Uchwała nr XI/101/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
Załącznik nr 13 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Kościańskiego na 2012 rok.
Załącznik nr 14 Prezentacja budżetu Powiatu Kościańskiego na 2012 rok.  
Załącznik nr 15 Uchwała nr XI/102/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2012.
Załącznik nr 16 Uchwała nr XI/103/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Załącznik nr 17 Uchwała nr XI/104/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Ogrodowej.
Załącznik nr 18 Uchwałą nr XI/105/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.
Załącznik nr 19 Uchwały nr XI/106/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
Załącznik nr 20 Uchwała nr XI/107/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2012 rok.
Załącznik nr 21 Uchwała nr XI/108/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok.
Załącznik nr 22 Uchwała nr XI/109/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok.      
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-03-14 11:23:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-14 13:06:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-14 13:05:56)
Protokół z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 16 listopada 2011 roku
 
Protokół Protokół nr X/11.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr X/89/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 oraz o organizacji szkół i placówki prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
Załącznik nr 6 Uchwała nr X/90/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
Załącznik nr 7 Uchwała nr X/91/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
Załącznik nr 8 Uchwała nr X/92/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka nr 41.
Załącznik nr 9 Uchwała nr X/93/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Załącznik nr 10 Uchwała nr X/94/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2022.
Załącznik nr 11 Uchwała nr X/95/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-01-05 11:34:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:07:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:07:15)
Protokół z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 28 września 2011 r.
protokół Protokół nr IX/11.
załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
załącznik nr 2 Lista obecności gości.
załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
załącznik nr 5 Informacja dotycząca gospodarki wodnej w zakresie melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych na terenie powiatu kościańskiego.
załącznik nr 6 Informacja dotycząca gospodarki wodnej w zakresie melioracji wodnych podstawowych z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie.  
Załącznik nr 7 Informacja z działalności spółki wodnej melioracji Nizin Obrzańskich.
załącznik nr 8 Uchwała Nr IX/81/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych na terenie powiatu kościańskiego.
załącznik nr 9 Uchwała Nr IX/82/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLI/442/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 r. w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
załącznik nr 10 Uchwała Nr IX/83/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr X/99/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad zakupu  lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
załącznik nr 11 Uchwała Nr IX/84/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Adama Mickiewicza nr 2.
załącznik nr 12 Uchwała Nr IX/85/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
załącznik nr 13 Uchwała Nr IX/86/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2022.
załącznik nr 14 Uchwała Nr IX/87/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr VIII/79/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.
załącznik nr 15 Uchwała Nr IX/88/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.
załącznik nr 16 Informacja Starosty Kościańskiego w sprawie złożenia oświadczeń majątkowych.
załącznik nr 17 Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2011-12-07 10:23:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:02:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:02:47)
Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 31 sierpnia 2011 r.
Protokół Protokół nr VIII/11.
załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
załącznik nr 2 Lista obecności gości.
załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
załącznik nr 5 Uchwała Nr VIII/73/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,
załącznik nr 6 Uchwała Nr VIII/74/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI ,, Rynek pracy otwarty na wszystkich" Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. ,,Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie",
załącznik nr 7 Uchwała Nr VIII/75/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Im wcześniej, tym skuteczniej - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych",
załącznik nr 8 Uchwała Nr VIII/76/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania ulg,
załącznik nr 9 Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011,
załącznik nr 10 Uchwała Nr VIII/78/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020,
załącznik nr 11 Uchwała Nr VIII/79/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego,
załącznik nr 12 Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2011 roku.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-10-20 12:55:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:03:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:03:38)
Protokół z VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 21 czerwca 2011 r.
Protokół Protokół nr VII/11.
załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
załącznik nr 2 Lista obecności gości.
załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
załącznik nr 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za rok 2010.
załacznik nr 6 Informacja o stanie mienia Powiatu Kościańskiego wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
załącznik nr 7 Sprawozdanie finansowe za 2010 rok.
załącznik nr 8 Uchwała Nr SO-0954/36/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Kościańskiego za 2010 rok.
załącznik nr 9 Uchwała Nr VII/58/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
załącznik nr 10 Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2010 rok.
załącznik nr 11 Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.
załącznik nr 12 Uchwała Nr SO-0955/51/18/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2010 rok.
załącznik nr 13 Uchwała Nr VII/59/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
załącznik nr 14 Uchwała Nr VII/60/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
załącznik nr 15 Uchwała Nr VII/61/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji.
załącznik nr 16 Uchwała Nr VII/62/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
załącznik nr 17 Uchwała Nr VII/63/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020.
załącznik nr 18 Uchwała Nr VII/64/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/11 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych.
załącznik nr 19 Uchwała Nr VII/65/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2010 rok.
załącznik nr 20 Uchwała Nr VII/66/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
załącznik nr 21 Uchwała Nr VII/67/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
załącznik nr 22 Uchwała Nr VII/68/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 3943P Kokorzyn - Krzan do drogi nr 3944 P (Stary Białcz - Kobylniki), o długości 2,6 km, kategorii drogi powiatowej.
załącznik nr 23 Uchwała Nr VII/69/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Podgórnej w m. Widziszewo i nowo wybudowanej drogi łączącej drogę krajową nr 5 Poznań - Wrocław z miejscowością Widziszewo.
załącznik nr 24 Uchwała Nr VII/70/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów.
załącznik nr 25 Uchwała Nr VII/71/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/263/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.
załącznik nr 26 Uchwała Nr VII/72/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-07 09:27:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:04:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 11:04:01)
Protokół z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 25 maja 2011 r.
Załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
Załącznik nr 2 Lista obecności gości.
Załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Załącznik nr 5 Uchwała nr VI/51/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska.
Załącznik nr 6 Uchwała nr VI/52/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
Załącznik nr 7 Uchwała nr VI/53/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
Załącznik nr 8 Uchwała nr VI/54/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/263/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.
Załącznik nr 9 Uchwała nr VI/55/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzywiń.
Załącznik nr 10 Uchwała nr VI/56/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwały zmieniającej budżet na rok 2011.
Załącznik nr 11 Uchwała nr VI/57/11 Rady Powiatu Kościańskiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011- 2020.
Załącznik nr 12 Pismo w sprawie dopłat rolniczych dla Polski.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-30 10:22:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-07-21 10:39:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-07-21 10:39:01)
Protokół z V sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 marca 2011 r.
załącznik nr 1 Lista obecności radnych.
załącznik nr 2 Lista obecności gości.
załącznik nr 3 Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
załącznik nr 4 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
załącznik nr 5 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
załącznik nr 6 Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kościańskiego.
załącznik nr 7 Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie.
załącznik nr 8 Uchwała nr V/37/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2010 r.
załącznik nr 9 Uchwała nr V/38/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok.
załącznik nr 10 Uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2010 r.
załącznik nr 11 Uchwała nr V/40/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2010 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011.
załacznik nr 12 Uchwała nr V/41/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
załącznik nr 13 Uchwała nr V/42/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2011 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
załącznik nr 14 Uchwała nr V/43/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
załącznik nr 15 Uchwała nr V/44/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
załącznik nr 16 Uchwała nr V/45/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
załącznik nr 17 Uchwała nr V/46/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku.
załącznik nr 18 Uchwała nr V/47/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.
załącznik nr 19 Uchwała nr V/48/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
załącznik nr 20 Uchwała nr V/49/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020.
załącznik nr 21 Uchwała nr V/50/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego  "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-27 09:06:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-30 09:28:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-30 09:28:35)
Protokół z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 9 lutego 2011 r.
Protokół nr IV/11
załącznik nr 1 Lista obecności radnych
załącznik nr 2 Lista obecności gości
załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu
załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu
załącznik nr 5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański
załącznik nr 6 Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu
załącznik nr 7 Uchwała Nr IV/26/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego
załącznik nr 8 Uchwała Nr IV/27/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
załącznik nr 9 Uchwała nr IV/28/11 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
załącznik nr 10 Uchwała nr IV/29/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
załącznik nr 11 Uchwała nr IV/30/11 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
załącznik nr 12 Uchwała nr IV/31/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
załącznik nr 13 Uchwała nr IV/32/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2011 rok
załącznik nr 14 Uchwała nr IV/33/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2011 rok
załącznik nr 15 Uchwała nr IV/34/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok
załącznik nr 16 Uchwała nr IV/35/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2011 rok
załącznik nr 17 Uchwała nr IV/36/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011
załącznik nr 18 Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
załącznik nr 19 Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie odnośnie zapytania radnego p. Janikowskiego na III sesji
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2011-03-31 12:50:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2011-03-31 13:08:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2011-03-31 13:07:46)
Protokół z III sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29.12.2010 r.
Protokół Nr III/10
załącznik nr 1 Lista obecności radnych
załącznik nr 2 Lista obecności gości
załącznik nr 3 Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu
załącznik nr 4 Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym
załącznik nr 5 Uchwała w spawie zmiany uchwały Nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku
załącznik nr 6 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011
załącznik nr 7 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010
załącznik nr 8 Pierwotny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2014
załącznik nr 9 Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2014
załącznik nr 10Uchwała w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020
załącznik nr 11 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2011 rok
załącznik nr 12 Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2011
załącznik nr 13 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2011
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2011-01-11 10:01:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2011-02-10 12:29:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2011-02-10 12:28:47)
Protokół z II sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 06.12.2010 r.
Protokół Nr II/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9
załącznik nr 10
załącznik nr 11
załącznik nr 12
załącznik nr 13
załącznik nr 14
załącznik nr 15
załącznik nr 16
załącznik nr 17
załącznik nr 18
załącznik nr 19
załącznik nr 20
załącznik nr 21
załącznik nr 22
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-12-27 14:33:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2011-01-13 08:51:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2011-01-13 08:48:02)
Protokół z I sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29.11.2010 r.
Protokół Nr I/10
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-12-27 14:17:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-12-27 14:24:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-12-27 14:24:45)