logo
ucho   logo bip
2015 rok
Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.12.2015 r.

Protokół Nr XIII/15 z XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XIII/109/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Żegrówku i Karśnicach

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XIII/110/15 w sprawie przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XIII/111/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XIII/112/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XIII/113/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XIII/114/15 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XIII/115/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XIII/116/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

załącznik nr 14 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 -2029

załącznik nr 15 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 -2029

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XIII/117/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 17 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2016 rok

załącznik nr 18 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XIII/118/15 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XIII/119/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok

załącznik nr 21 - Uchwała Nr XIII/120/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok

załącznik nr 22 - Uchwała Nr XIII/121/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XIII/122/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2016 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-02-03 09:02:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-02-03 09:01:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-02-03 09:06:15)
Protokół z XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 9.12.2015 r.

Protokół Nr XII/15 z XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2015 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XII/103/15 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XII/104/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XII/105/15 w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XII/106/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XII/107/15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XII/108/15 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-01-15 08:52:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-01-15 08:52:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-01-15 08:55:43)
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25.11.2015 r.

Protokół Nr XI/15 z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 25 listopada 2015 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XI/92/15 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2014/2015

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XI/93/15 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XI/94/15 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XI/95/15 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XI/96/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XI/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/91/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XI/98/15 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XI/99/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XI/100/15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XI/101/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XI/102/15 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego opublikowania projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-01-14 13:02:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-01-14 13:02:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-01-14 13:05:44)
Protokół z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2015 r.

Protokół Nr X/15 z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 października 2015 roku.

Załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 2 - Lista obecności gości

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

Załącznik nr 6 - Uchwała Nr X/85/15 w sprawie likwidacji powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego

Załącznik nr 7 - Uchwała Nr X/86/15 w sprawie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Śmiglu

Załącznik nr 8 - Uchwała Nr X/87/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik nr 9 - Uchwała Nr X/88/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik nr 10 - Uchwała Nr X/89/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Krzywiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr X/90/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr X/91/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

Załącznik nr 13 - Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 14 - Informacja Starosty Kościańskiego dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2014

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-12-15 12:38:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-12-15 12:38:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-12-15 12:41:12)
Protokół z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 września 2015 r.

Protokół Nr IX/15 z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 września 2015 roku

Załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 2 - Lista obecności gości

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

Załącznik nr 6 - Uchwała  Nr IX/76/15 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska

Załącznik nr 7 - Uchwała Nr IX/77/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Załącznik nr 8 - Uchwała Nr IX/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Krzywiniu

Załącznik nr 9 - Uchwała Nr IX/79/15 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (I)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa
6 „Rynek Pracy" Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ"

Załącznik nr 10 - Uchwała Nr IX/80/15 w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 11 - Uchwała Nr IX/81/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 12 - Uchwała Nr IX/82/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Powiat Gostyński współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik nr 13 - Uchwała Nr IX/83/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

Załącznik nr 14 - Uchwała Nr IX/84/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-11-16 13:51:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-11-16 13:48:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-11-16 13:51:13)
Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 lipca 2015 r.

Protokół Nr VIII/15 z VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 14 lipca 2015 roku.

Załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 2 - Lista obecności gości

Załącznik nr 3 – wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym

Załącznik nr 4 – Uchwała Nr VIII/73/15 w sprawie zmiany Uchwały nr V/56/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (1)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa  I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Załącznik nr 5 – Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański na rok szkolny 2015/2016

Załącznik nr 6 – Uchwała Nr VIII/74/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

Załącznik nr 7 – Uchwała Nr VIII/75/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 – 2026

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-10-09 10:00:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-10-09 09:58:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-10-09 10:00:44)
Protokół z VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.

Protokół Nr VII/15 z VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 18 czerwca 2015 roku.

Załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 2 - Lista obecności gości

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

Załącznik nr 6 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2014 rok

Załącznik nr 7 - Uchwała  Nr VII/65/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok (wersja multimedialna)

Załącznik nr 9 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2014 rok

Załącznik nr 10 - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

Załącznik nr 11 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014

Załącznik nr 12 - Uchwała Nr VII/66/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Załącznik nr 13 - Uchwała Nr VII/67/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego orz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok

Załącznik nr 14 - Uchwała Nr VII/68/15 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok

Załącznik nr 15 - Uchwała Nr VII/69/15 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/325/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego

Załącznik nr 16 - Uchwała Nr VII/70/15 w sprawie emisji obligacji

Załącznik nr 17 - Uchwała Nr VII/71/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

Załącznik nr 18 - Uchwała Nr VII/72/15 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników ochrony zdrowia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-10-09 09:02:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-10-09 09:01:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-10-09 09:02:06)
Protokół z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 maja 2015 r.
Protokół Nr VI/15 z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 maja 2015 roku.
Załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 2- Lista obecności gości
Załącznik nr 3- Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym
Załącznik nr 6 - Działalność Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na terenie Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 7 - Uchwała  Nr VI/60/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr VI/61/15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 2000/19 w Kościanie
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr VI/62/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015
 
Załącznik nr 10- Uchwała Nr VI/63/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026
Załącznik nr 11 - Uchwała Nr VI/64/15 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników ochrony zdrowia
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-07-06 12:52:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-07-06 15:04:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-07-06 15:04:46)
Protokół z V sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Protokół Nr V/15 z V sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015 roku.
Załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 2 - Lista obecności gości
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym
Załącznik nr 6 - pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej przy SPZOZ w Kościanie
Załącznik nr 7 - Uchwała  Nr V/48/15 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr V/49/15 w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr V/50/15 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie
 
Załącznik nr 10 - Uchwała Nr V/51/15 w sprawie nabycia nieruchomości leżących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo
Załącznik nr 11 - Uchwała Nr V/52/15 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo"
Załącznik nr 12 - Uchwała Nr V/53/15 w sprawie nabycia nieruchomości leżących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3914P Jarogniewice - Bonikowo
Załącznik nr 13- Uchwała Nr V/54/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Racocie, Katarzyninie i Gryżynie
Załącznik nr 14 - Uchwała Nr V/55/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim
Załącznik nr 15 - Uchwała Nr V/56/15 w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (1)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa  I "Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"
Załącznik nr 16 - Uchwała Nr V/57/15 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
Załącznik nr 17 - Uchwała Nr V/58/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015
Załącznik nr 18 - Uchwała Nr V/59/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-06-09 14:02:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-06-09 14:30:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-06-09 14:29:50)
Protokół z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 r.
Protokół Nr IV/15 z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji, która odbyła się w dniu 25 marca 2015 roku.
Załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 2 - Lista obecności gości
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Załącznik nr 7 - Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kościańskiego za rok 2014
Załącznik nr 8 - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie za rok 2014
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr IV/33/15 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok,
 
Załącznik nr 10 - Uchwała Nr IV/34/15 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.
Załącznik nr 11 - Uchwała Nr IV/35/15 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2014 r.
Załącznik nr 12 - Uchwała Nr IV/36/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
Załącznik nr 13 - Uchwała Nr IV/37/15 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego
Załącznik nr 14 - Uchwała Nr IV/38/15 w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie praw jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego"
Załącznik nr 15 - Uchwała Nr IV/39/15 w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego
Załącznik nr 16 - Uchwała Nr IV/40/15 w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego"
Załącznik nr 17 - Uchwała Nr IV/41/15 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 18 - Uchwała Nr IV/42/15 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2015 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Załącznik nr 19 - Uchwała Nr IV/43/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie"
Załącznik nr 20- Wykaz obiektów mostowych wymagających ekspertyzy
Załącznik nr 21- Uchwała Nr IV/44/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015
Załącznik nr 22- Uchwała Nr IV/45/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026
Załącznik nr 23 - Uchwała Nr IV/46/15 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 24 - Uchwała Nr IV/47/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2015 rok
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-05-13 08:09:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-05-13 11:10:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-05-13 11:09:55)
Protokół z III sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 stycznia 2015 r.
Protokół Nr III/15 z III sesji Rady Powiatu Kościańskiego V kadencji, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2015 roku.
Załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 2 - Lista obecności gości
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 5- Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym
Załącznik nr 6 - Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026
Załącznik nr 7 - Uchwała Nr III/18/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026
Załącznik nr 8 - Uchwała SO-0952/32/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2015 rok
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr III/19/15 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015
Załącznik nr 10 - Uchwała Nr III/20/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"
Załącznik nr 11- Uchwała Nr III/21/15 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego
Załącznik nr 12- Uchwała Nr III/22/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
Załącznik nr 13 - Uchwała Nr III/23/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"
Załącznik nr 14 - Uchwała Nr III/24/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
Załącznik nr 15 - Uchwała Nr III/25/15 w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Załącznik nr 16 - Uchwała Nr III/26/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego
Załącznik nr 17 - Uchwała Nr III/27/15 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie
Załącznik nr 18 - Uchwała Nr III/28/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
Załącznik nr 19- Uchwała Nr III/29/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
Załącznik nr 20- Uchwała Nr III/30/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok
Załącznik nr 21 - Uchwała Nr III/31/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok
Załącznik nr 22- Uchwała Nr III/32/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2015 rok
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-04-17 11:25:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-04-17 12:10:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-04-17 12:10:37)