logo
ucho   logo bip

Protokół Nr IX/15 z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 września 2015 roku

Załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 2 - Lista obecności gości

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

Załącznik nr 6 - Uchwała  Nr IX/76/15 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska

Załącznik nr 7 - Uchwała Nr IX/77/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Załącznik nr 8 - Uchwała Nr IX/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Krzywiniu

Załącznik nr 9 - Uchwała Nr IX/79/15 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (I)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa
6 „Rynek Pracy" Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ"

Załącznik nr 10 - Uchwała Nr IX/80/15 w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 11 - Uchwała Nr IX/81/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 12 - Uchwała Nr IX/82/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Powiat Gostyński współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

Załącznik nr 13 - Uchwała Nr IX/83/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

Załącznik nr 14 - Uchwała Nr IX/84/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026