logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XI/15 z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 25 listopada 2015 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XI/92/15 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2014/2015

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XI/93/15 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XI/94/15 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XI/95/15 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XI/96/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XI/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/91/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XI/98/15 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XI/99/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XI/100/15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XI/101/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XI/102/15 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego opublikowania projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin"