logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XIII/15 z XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XIII/109/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Żegrówku i Karśnicach

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XIII/110/15 w sprawie przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XIII/111/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XIII/112/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XIII/113/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XIII/114/15 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XIII/115/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XIII/116/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026

załącznik nr 14 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 -2029

załącznik nr 15 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 -2029

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XIII/117/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 17 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2016 rok

załącznik nr 18 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XIII/118/15 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XIII/119/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok

załącznik nr 21 - Uchwała Nr XIII/120/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok

załącznik nr 22 - Uchwała Nr XIII/121/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XIII/122/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2016 rok.