logo
ucho   logo bip
Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXII/16 z XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXII/211/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na start", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXII/212/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/151/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXII/213/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXII/214/16 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXII/215/16 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXII/216/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXII/217/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 13 - Opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 14 - Opinia Komisji Spraw Społecznych o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 15 - Opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 16 - Stanowisko Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego przyjętego na posiedzeniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2017 rok.

załącznik nr 17 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

załącznik nr 18 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 19 - Prezentacja multimedialna budżetu Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XXII/218/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017

załącznik nr 21 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 22 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 200)

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XXII/219/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XXII/220/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

załącznik nr 25 - Uchwała Nr XXII/221/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok

załącznik nr 26 - Uchwała Nr XXII/222/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok

załącznik nr 27 - Uchwała Nr XXII/223/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok

załącznik nr 28 - Uchwała Nr XXII/224/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-07-18 13:14:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-02-22 13:13:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-07-18 13:14:37)
Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.11.2016 r.

Protokół Nr XXI/16 z XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXI/199/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2015/2016

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXI/200/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXI/201/16 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXI/202/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXI/203/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017" za okres od 24 września 2014 r. do 24 września 2016 r.

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXI/204/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ"

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXI/205/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXI/206/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic w Racocie"

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXI/207/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz"

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXII/209/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-01-11 10:41:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-01-11 10:41:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-01-11 11:17:31)
Protokół z XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19.10.2016 r.

Protokół Nr XX/16 z XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 19 października 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XX/192/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XX/193/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na   lata   2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XX/194/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szczodrowie

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XX/195/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XX/196/16 w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego  w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XX/197/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (dot. druku nr 197)

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XX/198/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 14 - Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 15 - Analiza oświadczeń majątkowych wicestarosty, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-12-09 10:56:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-12-09 10:56:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-12-09 10:59:35)
Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 07.09.2016 r.

Protokół Nr XIX/16 z XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 7 września 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XIX/186/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Śmigiel współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XIX/187/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XIX/188/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019"

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XIX/189/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XIX/190/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XIX/191/16 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-10-21 10:10:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-10-21 10:10:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-10-21 10:12:21)
Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17.08.2016 r.

Protokół Nr XVIII/16 z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XVIII/179/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XVIII/180/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XVIII/181/16 w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego"

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XVIII/182/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu"

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XVIII/183/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308"

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XVIII/184/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVIII/185/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-09-09 12:04:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-09-09 12:03:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-09-09 12:06:54)
Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.06.2016 r.

Protokół Nr XVII/16 z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XVII/165/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

załącznik nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok (wersja multimedialna)

załącznik nr 8 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2015 rok

załącznik nr 9 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2015 rok

załącznik nr 10 - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 11 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVII/166/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XVII/167/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok

załącznik do uchwały część 1

załącznik do uchwały część 2

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XVII/168/16 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XVII/169/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanych położonych w Betkowie i Słoninie

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XVII/170/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego"

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XVII/171/16 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020" stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XVII/172/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany"

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XVII/173/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie"

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XVII/174/16 w sprawie emisji obligacji

załącznik nr 21 - Uchwała Nr XVII/175/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej

załącznik nr 22 - Uchwała Nr XVII/176/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XVII/177/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XVII/178/16 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 25 -pismo w sprawie "afery Volkswagena"

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-09-09 11:32:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-09-09 11:32:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-09-09 11:42:05)
Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.04.2016 r.

Protokół Nr XVI/16 z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Uchwała Nr XVI/153/16 w sprawie przytjęcia proklamacji z okazji Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 6 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 7 - Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kościańskiego za rok 2015

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XVI/154/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XVI/155/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Starym Luboszu

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XVI/156/16 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego"

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 509/1 położonej w Śmiglu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XVI/158/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ"

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XVI/159/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XVI/160/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XVI/161/16 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XVI/162/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XVI/163/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XVI/164/16 w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Poznaniu

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-07-13 08:26:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-07-13 08:25:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-07-13 08:31:56)
Protokół z XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16.03.2016 r.

Protokół Nr XV/16 z XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 16 marca 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Informacja z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kościanie za rok 2015

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XV/132/16 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XV/133/16 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XV/134/16 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2015 r.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XV/135/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XV/136/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Białczu i Nowym Białczu

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XV/137/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/54/15 z dnia 29  kwietnia 2015 r.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XV/138/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonych w Śmiglu

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XV/139/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ"

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XV/140/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XV/141/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XV/142/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XV/143/16 zmieniająca uchwałę Nr XI/95/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XV/144/16 w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XV/145/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie"

załącznik nr 21 - Uchwała Nr XV/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej"

załącznik nr 22 - Uchwała Nr XV/147/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XV/148/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XV/149/16 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 25 - Uchwała Nr XV/150/16 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2026"

załącznik nr 26 - Uchwała Nr XV/151/16 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

załącznik nr 27 - Uchwała Nr XV/152/16 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2016 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-05-16 12:12:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-05-16 12:12:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-05-16 12:14:15)
Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.01.2016 r.

Protokół Nr XIV/16 z XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XIV/123/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników ochrony zdrowia

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XIV/124/16 w sprawie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XIV/125/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego

załącznik nr 10 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XIV/126/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 -2028

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XIV/127/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XIV/128/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XIV/129/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2015 roku.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XIV/130/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XIV/131/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-04-11 12:57:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-04-11 12:57:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-04-11 12:58:47)