logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XIV/16 z XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XIV/123/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników ochrony zdrowia

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XIV/124/16 w sprawie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XIV/125/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego

załącznik nr 10 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XIV/126/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 -2028

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XIV/127/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XIV/128/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XIV/129/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2015 roku.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XIV/130/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XIV/131/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku