logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XVI/16 z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Uchwała Nr XVI/153/16 w sprawie przytjęcia proklamacji z okazji Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 6 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 7 - Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kościańskiego za rok 2015

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XVI/154/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XVI/155/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Starym Luboszu

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XVI/156/16 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego"

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 509/1 położonej w Śmiglu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XVI/158/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ"

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XVI/159/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XVI/160/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XVI/161/16 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XVI/162/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XVI/163/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XVI/164/16 w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Poznaniu