logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XVII/16 z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XVII/165/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

załącznik nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok (wersja multimedialna)

załącznik nr 8 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2015 rok

załącznik nr 9 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2015 rok

załącznik nr 10 - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 11 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XVII/166/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XVII/167/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok

załącznik do uchwały część 1

załącznik do uchwały część 2

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XVII/168/16 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XVII/169/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanych położonych w Betkowie i Słoninie

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XVII/170/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego"

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XVII/171/16 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020" stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XVII/172/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany"

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XVII/173/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie"

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XVII/174/16 w sprawie emisji obligacji

załącznik nr 21 - Uchwała Nr XVII/175/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej

załącznik nr 22 - Uchwała Nr XVII/176/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XVII/177/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XVII/178/16 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 25 -pismo w sprawie "afery Volkswagena"