logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XX/16 z XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 19 października 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XX/192/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XX/193/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na   lata   2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XX/194/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szczodrowie

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XX/195/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XX/196/16 w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego  w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XX/197/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028 (dot. druku nr 197)

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XX/198/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 14 - Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 15 - Analiza oświadczeń majątkowych wicestarosty, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty