logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXI/16 z XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXI/199/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2015/2016

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXI/200/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXI/201/16 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXI/202/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXI/203/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017" za okres od 24 września 2014 r. do 24 września 2016 r.

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXI/204/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ"

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXI/205/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXI/206/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic w Racocie"

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXI/207/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz"

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXII/209/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok