logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXII/16 z XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXII/211/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na start", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXII/212/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/151/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXII/213/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXII/214/16 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXII/215/16 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXII/216/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXII/217/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028

załącznik nr 13 - Opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 14 - Opinia Komisji Spraw Społecznych o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 15 - Opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 16 - Stanowisko Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie wniosku Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego przyjętego na posiedzeniu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2017 rok.

załącznik nr 17 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

załącznik nr 18 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 199)

załącznik nr 19 - Prezentacja multimedialna budżetu Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XXII/218/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017

załącznik nr 21 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 22 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 200)

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XXII/219/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XXII/220/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

załącznik nr 25 - Uchwała Nr XXII/221/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok

załącznik nr 26 - Uchwała Nr XXII/222/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok

załącznik nr 27 - Uchwała Nr XXII/223/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok

załącznik nr 28 - Uchwała Nr XXII/224/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2017 rok