logo
ucho   logo bip
Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXIII/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXIII/305/17 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXIII/306/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXIII/307/17 w sprawie przyjęcia „Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus"

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXIII/308/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXIII/309/17 w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXIII/310/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXIII/311/17 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXIII/312/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXIII/313/17  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028

załącznik nr 15 - opinia Komisji Spraw Społecznych o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 oraz projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 20189-2029

załącznik nr 16 - opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 oraz projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029

załącznik nr 17 - opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 oraz projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029

załącznik nr 18 - uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2018 rok

załącznik nr 19 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XXXIII/314/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018

część 1 , część 2

załącznik nr 21 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029

załącznik nr 22 - Uchwała Nr XXXIII/315/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XXXIII/316/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XXXIII/317/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok

załącznik nr 25 - Uchwała Nr XXXIII/318/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok

załącznik nr 26 - Uchwała Nr XXXIII/319/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2018 rok

załącznik nr 27 - dokumentacja fotograficzna stanu drogi powiatowej na odcinku Piotrowo Pierwsze - Maruszkowo w gm. Czempiń.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-02-07 09:43:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-02-07 09:43:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-02-07 09:53:59)
Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXII/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 listopada 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - uchwała Nr XXXII/303/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 5 - uchwała Nr XXXII/304/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-01-03 13:22:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-01-03 13:22:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-01-03 13:24:16)
Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXI/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 22 listopada 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXI/292/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2016/2017.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXI/293/17 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018".

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXI/294/17 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kościanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

 załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXI/295/17 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXXI/296/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXXI/297/17 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2017-2020.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXXI/298/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXXI/299/17 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXXI/300/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

załącznik nr 15 - uchwała Nr XXXI/301/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 16 - uchwała Nr XXXI/302/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-01-03 11:43:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-01-03 11:43:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-01-03 12:39:12)
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXX/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 25 października 2017 roku.

załącznik nr 1 - upoważnienie dla pana Krzysztofa Walachowskiego do prowadzenia obrad XXX sesji Rady.

załącznik nr 2 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3   - Lista obecności gości.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXX/285/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXX/286/17 w sprawie przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry.

 załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXX/287/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXX/288/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXX/289/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie.

załącznik nr 12 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

 załącznik nr 13 - uchwała Nr XXX/290/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 14 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 15 - uchwała Nr XXX/291/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 16 - analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 17 - informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych wicestarosty, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-01-03 10:53:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-01-03 10:53:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-01-03 13:08:01)
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXIX/17 z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 13 września 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2   - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXIX/275/17 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXIX/276/17 w sprawie utraty mocy uchwały nr XX/196/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

 załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXIX/277/17 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P.

załącznik nr 9 - uchwała Nr XXIX/278/17 w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P - granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXIX/279/17 zmieniająca uchwałę nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXIX/280/17 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXIX/281/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXIX/282/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXIX/283/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXIX/284/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II".

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-11-16 08:43:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-11-16 08:43:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-11-16 08:45:51)
Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.07.2017 r.

Protokół Nr XXVIII/17 z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 lipca 2017 roku.

załącznik nr 1 - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Lista obecności gości.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXVIII/265/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVIII/266/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie.

załącznik nr 9 - uchwała Nr XXVIII/267/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXVIII/268/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia w Kościanie.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXVIII/269/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXVIII/271/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXVIII/272/17 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXVIII/273/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXVII/264/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-09-19 13:56:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-09-19 13:56:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-09-19 14:51:59)
Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.06.2017 r.

Protokół Nr XXVII/17 z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXVII/252/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok.

(do wglądu w Biurze Rady lub w Bipie/Uchwały Rady V kadencji/XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego)

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXVII/253/17 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok.

załącznik nr 8 - uchwała Nr XXVII/254/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku.

załącznik nr 9 - uchwała Nr XXVII/255/17 w sprawie pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXVII/256/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i Śmiglu

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXVII/257/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXVII/258/17 w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXVII/259/17 w sprawie poparcia Karty Samorządności.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXVII/260/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym".

załącznik nr 15 - uchwała Nr XXVII/261/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowy Dwór".

załącznik nr 16 - uchwała Nr XXVII/262/17 w sprawie dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym.

załącznik nr 17 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 263).

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXVII/263/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 19 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 264).

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XXVII/264/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-08-25 09:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-08-25 09:09:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-08-25 09:10:13)
Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31.05.2017 r.

Protokół Nr XXVI/17 z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Prezentacja Starosty Kościańskiego dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 r. - do wglądu w Biurze Rady

załącznik nr 7 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVI/250/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

załącznik nr 9 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2016 roku.

załącznik nr 10 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 11 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXVI/251/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-08-01 14:58:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-08-01 14:58:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-08-01 15:05:34)
Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2017 r.

Protokół Nr XXV/17 z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXIV sesji.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXV/247/17 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 8 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 248).

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXV/248/17 w spawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 10 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 249).

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXV/249/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-08-01 14:36:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-08-01 14:36:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-08-01 14:38:19)
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29.03.2017 r.

Protokół Nr XXIV/17 z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXIV sesji.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Stanowisko radnego pana Czesława Janikowskiego w sprawie Apelu Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaprzestania rozpowszechniania nie w pełni prawdziwych informacji przekazywanych na sesjach Rady Powiatu Kościańskiego przez radnego pana Stefana Żurkiewicza w sprawie postępowania ze ściekami na terenie gminy Krzywiń.

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/231/17 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXIV/232/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXIV/233/17 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2016 r.,

część 1 , część 2 .

Załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXIV/234/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ".

Załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXIV/235/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXIV/236/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXIV/237/17 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXIV/238/17 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2017 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXIV/239/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXIV/240/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Załącznik nr 19 - Uchwała Nr XXIV/241/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 20 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 242).

załącznik nr 21 - Uchwała Nr XXIV/242/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 22 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 243).

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XXIV/243/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XXIV/244/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku.

załącznik nr 25 - Uchwała Nr XXIV/245/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2016 roku.

załącznik nr 26 - Uchwała Nr XXIV/246/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-05-25 12:30:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-05-25 12:30:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-05-25 12:48:07)
Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 01.02.2017 r.

Protokół Nr XXIII/17 z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 1 lutego 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXIII/225/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXIII/226/17 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXIII/227/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku

załącznik nr 9 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 228)

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXIII/228/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017

załącznik nr 11 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 229)

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXIII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXIII/230/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kościańskiego

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-04-11 13:45:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-04-11 13:42:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-04-11 13:50:17)