logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXIII/17 z XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 1 lutego 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXIII/225/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXIII/226/17 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXIII/227/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku

załącznik nr 9 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 228)

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXIII/228/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017

załącznik nr 11 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 229)

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXIII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXIII/230/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kościańskiego