logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXIX/17 z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 13 września 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2   - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXIX/275/17 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXIX/276/17 w sprawie utraty mocy uchwały nr XX/196/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

 załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXIX/277/17 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P.

załącznik nr 9 - uchwała Nr XXIX/278/17 w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P - granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXIX/279/17 zmieniająca uchwałę nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXIX/280/17 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXIX/281/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXIX/282/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXIX/283/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXIX/284/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II".