logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXVI/17 z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 31 maja 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Prezentacja Starosty Kościańskiego dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 r. - do wglądu w Biurze Rady

załącznik nr 7 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVI/250/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

załącznik nr 9 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2016 roku.

załącznik nr 10 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 11 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXVI/251/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.