logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXVII/17 z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXVII/252/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok.

(do wglądu w Biurze Rady lub w Bipie/Uchwały Rady V kadencji/XXVII sesja Rady Powiatu Kościańskiego)

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXVII/253/17 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok.

załącznik nr 8 - uchwała Nr XXVII/254/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku.

załącznik nr 9 - uchwała Nr XXVII/255/17 w sprawie pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXVII/256/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i Śmiglu

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXVII/257/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXVII/258/17 w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXVII/259/17 w sprawie poparcia Karty Samorządności.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXVII/260/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym".

załącznik nr 15 - uchwała Nr XXVII/261/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowy Dwór".

załącznik nr 16 - uchwała Nr XXVII/262/17 w sprawie dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym.

załącznik nr 17 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 263).

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXVII/263/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 19 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017-2028 (druk nr 264).

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XXVII/264/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.