logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXVIII/17 z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 26 lipca 2017 roku.

załącznik nr 1 - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Lista obecności gości.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXVIII/265/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVIII/266/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie.

załącznik nr 9 - uchwała Nr XXVIII/267/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXVIII/268/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia w Kościanie.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXVIII/269/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXVIII/271/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXVIII/272/17 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXVIII/273/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXVII/264/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.