logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXX/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 25 października 2017 roku.

załącznik nr 1 - upoważnienie dla pana Krzysztofa Walachowskiego do prowadzenia obrad XXX sesji Rady.

załącznik nr 2 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3   - Lista obecności gości.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXX/285/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXX/286/17 w sprawie przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry.

 załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXX/287/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXX/288/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXX/289/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie.

załącznik nr 12 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

 załącznik nr 13 - uchwała Nr XXX/290/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 14 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 15 - uchwała Nr XXX/291/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

załącznik nr 16 - analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 17 - informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych wicestarosty, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.