logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXXI/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 22 listopada 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXI/292/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2016/2017.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXI/293/17 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018".

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXI/294/17 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kościanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

 załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXI/295/17 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku.

załącznik nr 10 - uchwała Nr XXXI/296/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych.

załącznik nr 11 - uchwała Nr XXXI/297/17 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2017-2020.

załącznik nr 12 - uchwała Nr XXXI/298/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 13 - uchwała Nr XXXI/299/17 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

załącznik nr 14 - uchwała Nr XXXI/300/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

załącznik nr 15 - uchwała Nr XXXI/301/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017.

załącznik nr 16 - uchwała Nr XXXI/302/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.