logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXXIII/17 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 2 - Lista obecności gości

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXIII/305/17 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXIII/306/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXIII/307/17 w sprawie przyjęcia „Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus"

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXIII/308/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXIII/309/17 w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXIII/310/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXIII/311/17 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXIII/312/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXIII/313/17  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028

załącznik nr 15 - opinia Komisji Spraw Społecznych o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 oraz projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 20189-2029

załącznik nr 16 - opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 oraz projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029

załącznik nr 17 - opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 oraz projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029

załącznik nr 18 - uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2018 rok

załącznik nr 19 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018

załącznik nr 20 - Uchwała Nr XXXIII/314/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018

część 1 , część 2

załącznik nr 21 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029

załącznik nr 22 - Uchwała Nr XXXIII/315/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029

załącznik nr 23 - Uchwała Nr XXXIII/316/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok

załącznik nr 24 - Uchwała Nr XXXIII/317/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok

załącznik nr 25 - Uchwała Nr XXXIII/318/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok

załącznik nr 26 - Uchwała Nr XXXIII/319/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2018 rok

załącznik nr 27 - dokumentacja fotograficzna stanu drogi powiatowej na odcinku Piotrowo Pierwsze - Maruszkowo w gm. Czempiń.