logo
ucho   logo bip
Protokół z XLII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XLII/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 14 listopada 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - uchwała nr XLII/391/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018.

załącznik nr 7 - uchwała nr XLII/392/18 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

załącznik nr 8 - uchwała nr XLII/393/18 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku.

załącznik nr 9 - uchwała nr XLII/394/18 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r.

załącznik nr 10 - uchwała nr XLII/395/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.

załącznik nr 11 - uchwała nr XLII/396/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 12 - uchwała nr XLII/397/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku.

załącznik nr 13 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 399).

załącznik nr 14 - uchwała nr XLII/398/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 15 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029 (druk nr 400).

załącznik nr 16 - uchwała nr XLII/399/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 17 - uchwała nr VLII/400/18 w sprawie emisji obligacji.

załącznik nr 18 - Wystąpienie Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 19 - Podsumowanie działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 20 - Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 21 - Podsumowanie działalności Komisji Spraw Społecznych w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 22 - Podsumowanie działalności Komisji Budżetu i Finansów w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-01-04 15:01:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-01-04 15:01:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-01-04 15:01:38)
Protokół z XLI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XLI/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 10 października 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - uchwała nr XLI/381/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 - uchwała nr XLI/382/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2016 r. do września 2018 r.

załącznik nr 8 - uchwała nr XLI/383/18 w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański.

załącznik nr 9 - uchwała nr XLI/384/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek położonych w Nietążkowie.

załącznik nr 10 - uchwała nr XLI/385/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Kokorzynie i Kobylnikach.

załącznik nr 11 - uchwała nr XLI/386/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Darnowie.

załącznik nr 12 - uchwała nr XLI/387/18 w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 13 - uchwała nr XLI/388/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

załącznik nr 14 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 390).

załącznik nr 15 - uchwała nr XLI/389/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 16 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029 (druk nr 391).

załącznik nr 17 - uchwała nr XLI/390/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 18 - Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

Załącznik nr 19 - Analiza oświadczeń majątkowych wicestarosty, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-01-04 14:35:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-01-04 14:35:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-01-04 14:35:35)
Protokół z XL sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XL/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 22 sierpnia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - uchwała nr XL/373/18 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2021.

część 1 , część 2 , część 3 .

załącznik nr 7 - uchwała nr XL/374/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

załącznik nr 8 - uchwała nr XL/375/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 9 - uchwała nr XL/376/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

załącznik nr 10 - uchwała nr XL/377/18 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

załącznik nr 11 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 379).

załącznik nr 12 - uchwała nr XL/378/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 13 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029 (druk nr 380).

załącznik nr 14 - uchwała nr XL/379/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 15 - uchwała nr XL/380/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-10-18 11:08:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-10-18 11:08:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-10-18 11:08:43)
Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXIX/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 roku.

załącznik nr 1   - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Lista obecności gości.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Prezentacja Starosty Kościańskiego dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2017 r.

cześć 1 , część 2 , część 3 , część 4 , część 5 , część 6 .

załącznik nr 8 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXIX/362/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

załącznik nr 10 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2017 roku.

załącznik nr 11 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 12 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXIX/363/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXIX/364/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok.

część 1 , część 2 .

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXIX/365/18 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok.

załącznik Nr 16 - Uchwała Nr XXXIX/366/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik Nr 17 - Uchwała Nr XXXIX/367/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik Nr 18 - Uchwała Nr XXXIX/368/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik Nr 19 - projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.

załącznik Nr 20 - Uchwała Nr XXXIX/369/18 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego.

załącznik Nr 21 - Uchwała Nr XXXIX/370/18 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego.

załącznik Nr 22 - Uchwała Nr XXXIX/371/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 126/1  położonej w Turwi gm. Kościan z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

załącznik Nr 23 - Uchwała Nr XXXIX/372/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-09-17 12:31:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-09-17 12:31:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-09-17 12:32:00)
Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXVIII/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXVIII/353/18 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020".

cześć 1 , część 2 , część 3 .

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXVIII/354/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/295/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXVIII/355/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXVIII/356/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Bielewie.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXVIII/357/18 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2022".

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXVIII/358/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXVIII/359/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXVIII/360/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXVIII/361/18 w sprawie emisji obligacji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-07-19 13:01:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-07-19 13:01:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-07-19 13:02:03)
Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXVII/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Prezentacja Mikołaja Hołysza „Projekt Enably".

załącznik nr 4 - Prezentacja Sandry Kostrzewy „Buntownik - Odnowa i personalizacja butów".

załącznik nr 5 - Prezentacja Kai Wujczak „Tekturowy domek".

załącznik nr 6 - Prezentacja Kai Wujczak i Wiktorii Rataj „Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce".

część 1 , część 2 , część 3 , cześć 4część 5 .

załącznik nr 7   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 9 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 10 - Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXVII/346/18 w sprawie skargi na radnego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXVII/347/18 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXVII/348/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie (ulica Leśna, Topolowa, Olchowa, Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, Brzozowa)".

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXVII/349/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno - szatniowym".

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXVII/350/18 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXXVII/351/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXXVII/352/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-07-19 10:55:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-07-19 10:55:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-07-19 10:55:28)
Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXVI/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 4 - Uchwała Nr XXXVI/345/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-06-13 12:06:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-06-13 12:06:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-07-15 11:47:34)
Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXV/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 21 marca 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXV/332/18 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXV/333/18 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXV/334/18 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2017 r.

część 1 , część 2 , część 3 , część 4 .

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXV/335/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXV/336/18 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXV/337/18 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXV/338/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXV/339/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ".

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXV/340/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXXV/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXXV/342/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXXV/343/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XXXV/344/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-06-13 11:06:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-06-13 11:06:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-06-13 11:17:36)
Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr XXXIV/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXIV/320/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXIV/321/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXIV/322/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXIV/323/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXIV/324/18 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020".

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXIV/325/18 w sprawie nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie.

załącznik nr 12 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXIV/326/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 14 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029.

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXIV/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXXIV/328/18  w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku.

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXXIV/329/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku.

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXXIV/330/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku.

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XXXIV/331/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2017 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-04-23 12:41:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-04-23 12:41:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-04-23 12:41:48)