logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XLI/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 10 października 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - uchwała nr XLI/381/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 - uchwała nr XLI/382/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2016 r. do września 2018 r.

załącznik nr 8 - uchwała nr XLI/383/18 w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański.

załącznik nr 9 - uchwała nr XLI/384/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek położonych w Nietążkowie.

załącznik nr 10 - uchwała nr XLI/385/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Kokorzynie i Kobylnikach.

załącznik nr 11 - uchwała nr XLI/386/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Darnowie.

załącznik nr 12 - uchwała nr XLI/387/18 w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 13 - uchwała nr XLI/388/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

załącznik nr 14 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 390).

załącznik nr 15 - uchwała nr XLI/389/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 16 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029 (druk nr 391).

załącznik nr 17 - uchwała nr XLI/390/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 18 - Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

Załącznik nr 19 - Analiza oświadczeń majątkowych wicestarosty, członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.