logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XLII/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 14 listopada 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - uchwała nr XLII/391/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018.

załącznik nr 7 - uchwała nr XLII/392/18 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

załącznik nr 8 - uchwała nr XLII/393/18 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku.

załącznik nr 9 - uchwała nr XLII/394/18 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r.

załącznik nr 10 - uchwała nr XLII/395/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.

załącznik nr 11 - uchwała nr XLII/396/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 12 - uchwała nr XLII/397/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku.

załącznik nr 13 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 399).

załącznik nr 14 - uchwała nr XLII/398/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 15 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029 (druk nr 400).

załącznik nr 16 - uchwała nr XLII/399/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 17 - uchwała nr VLII/400/18 w sprawie emisji obligacji.

załącznik nr 18 - Wystąpienie Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 19 - Podsumowanie działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 20 - Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 21 - Podsumowanie działalności Komisji Spraw Społecznych w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 22 - Podsumowanie działalności Komisji Budżetu i Finansów w V kadencji Rady Powiatu Kościańskiego.