logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXXIV/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXIV/320/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXIV/321/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXIV/322/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXIV/323/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXIV/324/18 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020".

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXIV/325/18 w sprawie nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie.

załącznik nr 12 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXIV/326/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 14 - autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2029.

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXIV/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 16 - Uchwała Nr XXXIV/328/18  w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku.

załącznik nr 17 - Uchwała Nr XXXIV/329/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku.

załącznik nr 18 - Uchwała Nr XXXIV/330/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku.

załącznik nr 19 - Uchwała Nr XXXIV/331/18  w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2017 roku.