logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXXIX/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 roku.

załącznik nr 1   - Upoważnienie dla Wiceprzewodniczącego Rady do prowadzenia obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Lista obecności gości.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie  działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 - Prezentacja Starosty Kościańskiego dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2017 r.

cześć 1 , część 2 , część 3 , część 4 , część 5 , część 6 .

załącznik nr 8 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXIX/362/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

załącznik nr 10 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kościanie o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2017 roku.

załącznik nr 11 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 12 - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXIX/363/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXIX/364/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok.

część 1 , część 2 .

załącznik nr 15 - Uchwała Nr XXXIX/365/18 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok.

załącznik Nr 16 - Uchwała Nr XXXIX/366/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik Nr 17 - Uchwała Nr XXXIX/367/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik Nr 18 - Uchwała Nr XXXIX/368/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik Nr 19 - projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.

załącznik Nr 20 - Uchwała Nr XXXIX/369/18 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego.

załącznik Nr 21 - Uchwała Nr XXXIX/370/18 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego.

załącznik Nr 22 - Uchwała Nr XXXIX/371/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 126/1  położonej w Turwi gm. Kościan z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

załącznik Nr 23 - Uchwała Nr XXXIX/372/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.