logo
ucho   logo bip

Protokół Nr XXXVIII/18 z sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się w dniu 30 maja 2018 roku.

załącznik nr 1 - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości.

załącznik nr 3   - Sprawozdanie  z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXVIII/353/18 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020".

cześć 1 , część 2 , część 3 .

załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXXVIII/354/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/295/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku.

załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXXVIII/355/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXXVIII/356/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Bielewie.

załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXVIII/357/18 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2022".

załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXXVIII/358/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXVIII/359/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXVIII/360/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 14 - Uchwała Nr XXXVIII/361/18 w sprawie emisji obligacji.