logo
ucho   logo bip
Protokół z III sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr III/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2018 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 - Uchwała nr III/17/18 w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 7 - Uchwała nr III/18/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 8 - Uchwała nr III/19/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/337/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 9 - Uchwała nr III/20/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018.

załącznik nr 10 - Uchwała nr III/21/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

załącznik nr 11 - Uchwała nr III/22/18 w sprawie odstąpienia od emisji obligacji komunalnych.

załącznik nr 12 - opinia Komisji Spraw Społecznych o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 oraz o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 13 - opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 oraz o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 14 - opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 oraz o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 15 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 16 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 17 - Uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019. część 1 , część 2 .

załącznik nr 18 - Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 19 - Uchwała nr III/24/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 20 - Imienne wykazy głosowań.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-02-11 10:08:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-02-11 10:08:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-02-11 10:11:11)
Protokół z II sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr II/18 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2018 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na II sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 5 - Uchwała nr II/6/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 6 - Uchwała nr II/7/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 7 - Uchwała nr II/8/18 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 8 - Uchwała nr II/9/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.

załącznik nr 9 - Uchwała nr II/10/18 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

załącznik nr 10 - Uchwała nr II/11/18 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

załącznik nr 11 - Uchwała nr II/12/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

załącznik nr 12 - Uchwała nr II/13/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".

załącznik nr 13 - Uchwała nr II/14/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

załącznik nr 14 - Uchwała nr II/15/18 w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 15 - Uchwała nr II/16/18 w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-01-17 08:26:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-01-17 08:26:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-01-17 08:26:44)
Protokół z I sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Protokół Nr I/18 z I sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018 roku.

załącznik nr 1   - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Uchwała nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 - Uchwała nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 7 - Uchwała nr I/3/18 w sprawie wyboru Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 8 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wicestarosty Kościańskiego.

załącznik nr 9 - Uchwała nr I/4/18 w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego.

załącznik nr 10 - Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 11 - Uchwała nr I/5/18 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-01-09 14:35:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-01-09 14:35:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-01-09 14:35:38)