logo
ucho   logo bip
2019 rok

Protokół z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 15 maja 2019 r.

Protokół Nr VI/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 15 maja 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dot. trudnej sytuacji w rolnictwie (…)

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z V sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 48).

załącznik nr 9 – Uchwała nr VI/48/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy”; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”.

załącznik nr 10 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 49).

załącznik nr 11 – Uchwała nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 50).

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu druk nr 50.

załącznik nr 14 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką i zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 15 - Uchwała nr VI/50/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 16 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu do przedłożonego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 17 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały druk nr 51.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 19 – Uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 52).

załącznik nr 21 – Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 53).

załącznik nr 23 – Uchwała nr VI/53/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 54).

załącznik nr 25 – Uchwała nr VI/54/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 26 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 27 – Uchwała nr VI/55/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 56).

załącznik nr 29 – Uchwała nr VI/56/19  w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 30 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 57).

załącznik nr 31 - Uchwała nr VI/57/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 32 – zmiana projektu uchwały zaproponowana przez radną D. Lew – Pilarską.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad zmianą projektu uchwały zaproponowaną przez radną D. Lew - Pilarską.

załącznik nr 34 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały wraz z przyjętą zmianą.

załącznik nr 35 - Uchwała nr VI/58/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-08-12 09:00:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-08-12 09:00:20)
Protokół z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego 06.02.2019 r.

Protokół Nr IV/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 6 lutego 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 8 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku w sprawie rozpatrzenia punktów 8 i 9 porządku obrad pod pozycjami 14 i 15.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 27).

załącznik nr 10 – Uchwała nr IV/25/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 28).

załącznik nr 12 - Uchwała nr IV/26/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029.

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 29).

załącznik nr 14 - Uchwała nr IV/27/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 30).

załącznik nr 16 - Uchwała nr IV/28/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 31).

załącznik nr 18 – Uchwała nr IV/29/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zaproponowanej zmiany do planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 r.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 32) wraz z przyjętą zmianą.

załącznik nr 21 – Uchwała nr IV/30/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok.

załącznik nr 22 – Oświadczenie radnej M. Wróblewskiej o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 23 - Oświadczenie radnej D. Słowińskiej o rezygnacji z funkcji zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Stefana Stachowiaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Andrzeja Wawera na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Aleksandra Sowę na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Magdalenę Wróblewską na  Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Bartosza Kobusa na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 30 - Uchwała nr IV/31/19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Piotra Błaszkowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 32 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Alberta Pelca na zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Łukasza Grygiera na sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 34 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Doroty Słowińskiej na sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 36 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – ponowne głosowanie.

załącznik nr 37 - Uchwała nr IV/32/19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-04-11 13:10:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-04-11 13:10:45)
Protokół z V sesji Rady Powiatu Kościańskiego 20.03.2019 r.

Protokół Nr V/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 20 marca 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 33).

załącznik nr 8 – Uchwała nr V/33/19 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 34).

załącznik nr 10 – Uchwała nr V/34/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
za 2018 r.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 35).

załącznik nr 12 - Uchwała nr V/35/19 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego
za 2018 r.

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 36).

załącznik nr 14 - Uchwała nr V/36/19 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 38).

załącznik nr 16 - Uchwała nr V/37/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 39).

załącznik nr 18 – Uchwała nr V/38/19 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 40).

załącznik nr 20 – Uchwała nr V/39/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 41).

załącznik nr 22 – Uchwała nr V/40/19 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 23 – autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42).

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu do projektu uchwały (druk nr 42).

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42) wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 26 – Uchwała nr V/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 43).

załącznik nr 28 – Uchwała nr V/42/19  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 37).

załącznik nr 30 - Uchwała nr V/43/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 44).

załącznik nr 32 – Uchwała nr V/44/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2019 rok.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 45).

załącznik nr 34 – Uchwała nr V/45/19 w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 46).

załącznik nr 36 - Uchwała nr V/46/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 37 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 47).

załącznik nr 38 - Uchwała nr V/47/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2018-11-30 14:19:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2018-11-30 14:19:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator Systemu (2019-08-11 23:48:21)