logo
ucho   logo bip
Protokół z VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 12 czerwca 2019 r.

Protokół Nr VII/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2018 r.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 9 – Uchwała nr VII/59/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 10 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 r. (prezentacja multimedialna).

załącznik nr 11 – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 r.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok.

załącznik nr 13 – Uchwała nr VII/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok.

załącznik nr 14 – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2018 r.

załącznik nr 15 – Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 16 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

załącznik nr 18 - Uchwała nr VII/61/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 20 – Uchwała nr VII/62/19 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.

załącznik nr 22 – Uchwała nr VII/63/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.

załącznik nr 23 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 24 – Uchwała nr VII/64/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 25 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 26 – Uchwała nr VII/65/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 27 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.

załącznik nr 28 – Uchwała nr VII/66/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kościanie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie.

załącznik nr 30 – uchwała nr VII/67/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kościanie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie.

załącznik nr 32 - uchwała nr VII/68/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kościanie w pięcioletnie Technikum w Kościanie

załącznik nr 34 - uchwała nr VII/69/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kościanie w pięcioletnie Technikum w Kościanie.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nietążkowie w pięcioletnie Technikum w Nietążkowie.

załącznik nr 36 - uchwała nr VII/70/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nietążkowie w pięcioletnie Technikum w Nietążkowie.

załącznik nr 37 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie.

załącznik nr 38 - uchwała nr VII/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie

załącznik nr 39 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 40 - uchwała nr VII/72/19 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 41 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 42 - uchwała nr VII/73/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 2 października 2019 r.

Protokół Nr XI/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 2 października 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Lista obecności gości na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dwóch punktów związanych z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, oraz w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora ZSP w Nietążkowie.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XI/101/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XI/102/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 14 - Uchwała nr XI/103/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XI/104/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XI/105/19 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego.

załącznik nr 19 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 22 – Uchwała nr XI/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 23 -  Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 24 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XI/107/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

załącznik nr 27 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

załącznik nr 28 - Uchwała nr XI/108/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

załącznik nr 29 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 30 - Uchwała nr XII/109/19 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-11-22 09:49:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-11-22 09:49:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-11-22 09:50:11)
Protokół z X sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 13 września 2019 r.

Protokół Nr X/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 13 września 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Uchwała nr X/100/19 w sprawie uczczenia 100 lat polskiej administracji powiatowej i 20 lat współczesnego Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-11-18 12:11:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-11-18 12:14:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-11-18 12:14:00)
Protokół z IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 21 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr IX/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 - Imienny wykaz głosowania nad wnioskiem Zarządu Powiatu o wykreślenie punktu 24. Dotyczącego rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku.

załącznik nr 9 – Uchwała nr IX/82/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych.

załącznik nr 11 – Uchwała nr IX/83/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 13 - Uchwała nr IX/84/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 15 – Uchwała nr IX/85/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 17 – Uchwała nr IX/86/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kościan urządzenia – oświetlenia ulicznego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3897P i 3898P.

załącznik nr 19 – Uchwała nr IX/87/19 w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kościan urządzenia – oświetlenia ulicznego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3897P
i 3898P.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.

załącznik nr 21 – Uchwała nr IX/88/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

załącznik nr 23 – Uchwała nr IX/89/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 8 lipca 2019 roku złożonej do Wojewody Wielkopolskiego na Radę Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 25 – Uchwała nr IX/90/19 w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 8 lipca 2019 roku złożonej do Wojewody Wielkopolskiego na Radę Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 27 – Uchwała nr IX/91/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 29 – Uchwała nr IX/92/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 30 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 31 – Uchwała nr IX/93/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

załącznik nr 32 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 33 – Uchwała nr IX/94/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 34 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 35 – Uchwała nr IX/95/19 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 36 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

załącznik nr 37 – Uchwała nr IX/96/19 w sprawie przekazania petycji według właściwości.

załącznik nr 38 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 39 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2019 rok.

załącznik nr 40 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 41 – Uchwała nr IX/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 42 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 43 -  Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 44 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 45 – Uchwała nr IX/98/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 46 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 47 – Uchwała nr IX/99/19 w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-11-18 11:47:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-11-18 11:47:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-11-18 11:48:24)
Protokół z VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 26 czerwca 2019 r.

Protokół Nr VIII/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok.

załącznik nr 7 – Uchwała nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok.

załącznik nr 9 – Uchwała nr VIII/75/19 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

załącznik nr 11 - Uchwała nr VIII/76/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 13 – Uchwała nr VIII/77/19 w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 15 – Uchwała nr VIII/78/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 17 – Uchwała nr VIII/79/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 19 – Uchwała nr VIII/80/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 20 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

załącznik nr 21 – Uchwała nr VIII/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-11-18 10:59:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-11-18 10:59:30)
Protokół z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 15 maja 2019 r.

Protokół Nr VI/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 15 maja 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dot. trudnej sytuacji w rolnictwie (…)

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z V sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 48).

załącznik nr 9 – Uchwała nr VI/48/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy”; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”.

załącznik nr 10 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 49).

załącznik nr 11 – Uchwała nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 50).

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu druk nr 50.

załącznik nr 14 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką i zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 15 - Uchwała nr VI/50/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 16 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu do przedłożonego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 17 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały druk nr 51.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 19 – Uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 52).

załącznik nr 21 – Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 53).

załącznik nr 23 – Uchwała nr VI/53/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 54).

załącznik nr 25 – Uchwała nr VI/54/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 26 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 27 – Uchwała nr VI/55/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 56).

załącznik nr 29 – Uchwała nr VI/56/19  w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 30 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 57).

załącznik nr 31 - Uchwała nr VI/57/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 32 – zmiana projektu uchwały zaproponowana przez radną D. Lew – Pilarską.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad zmianą projektu uchwały zaproponowaną przez radną D. Lew - Pilarską.

załącznik nr 34 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały wraz z przyjętą zmianą.

załącznik nr 35 - Uchwała nr VI/58/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-08-12 09:00:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-08-12 09:00:20)
Protokół z IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego 06.02.2019 r.

Protokół Nr IV/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 6 lutego 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 8 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku w sprawie rozpatrzenia punktów 8 i 9 porządku obrad pod pozycjami 14 i 15.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 27).

załącznik nr 10 – Uchwała nr IV/25/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 28).

załącznik nr 12 - Uchwała nr IV/26/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029.

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 29).

załącznik nr 14 - Uchwała nr IV/27/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 30).

załącznik nr 16 - Uchwała nr IV/28/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 31).

załącznik nr 18 – Uchwała nr IV/29/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zaproponowanej zmiany do planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 r.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 32) wraz z przyjętą zmianą.

załącznik nr 21 – Uchwała nr IV/30/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok.

załącznik nr 22 – Oświadczenie radnej M. Wróblewskiej o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 23 - Oświadczenie radnej D. Słowińskiej o rezygnacji z funkcji zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Stefana Stachowiaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Andrzeja Wawera na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Aleksandra Sowę na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Magdalenę Wróblewską na  Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Bartosza Kobusa na sekretarza Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 30 - Uchwała nr IV/31/19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Piotra Błaszkowskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 32 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Alberta Pelca na zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Łukasza Grygiera na sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 34 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata Doroty Słowińskiej na sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

załącznik nr 36 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – ponowne głosowanie.

załącznik nr 37 - Uchwała nr IV/32/19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-04-11 13:10:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-04-11 13:10:45)
Protokół z V sesji Rady Powiatu Kościańskiego 20.03.2019 r.

Protokół Nr V/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 20 marca 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 33).

załącznik nr 8 – Uchwała nr V/33/19 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 34).

załącznik nr 10 – Uchwała nr V/34/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
za 2018 r.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 35).

załącznik nr 12 - Uchwała nr V/35/19 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego
za 2018 r.

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 36).

załącznik nr 14 - Uchwała nr V/36/19 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 38).

załącznik nr 16 - Uchwała nr V/37/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 39).

załącznik nr 18 – Uchwała nr V/38/19 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 40).

załącznik nr 20 – Uchwała nr V/39/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 41).

załącznik nr 22 – Uchwała nr V/40/19 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 23 – autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42).

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu do projektu uchwały (druk nr 42).

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42) wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 26 – Uchwała nr V/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 43).

załącznik nr 28 – Uchwała nr V/42/19  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 37).

załącznik nr 30 - Uchwała nr V/43/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 44).

załącznik nr 32 – Uchwała nr V/44/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2019 rok.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 45).

załącznik nr 34 – Uchwała nr V/45/19 w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 46).

załącznik nr 36 - Uchwała nr V/46/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 37 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 47).

załącznik nr 38 - Uchwała nr V/47/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paweł Pawlak (2018-11-30 14:19:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2018-11-30 14:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator Systemu (2019-08-11 23:48:21)