logo
ucho   logo bip
Protokół z V sesji Rady Powiatu Kościańskiego 20.03.2019 r.

Protokół Nr V/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 20 marca 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 33).

załącznik nr 8 – Uchwała nr V/33/19 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 34).

załącznik nr 10 – Uchwała nr V/34/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 35).

załącznik nr 12 - Uchwała nr V/35/19 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r.

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 36).

załącznik nr 14 - Uchwała nr V/36/19 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 38).

załącznik nr 16 - Uchwała nr V/37/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 39).

załącznik nr 18 – Uchwała nr V/38/19 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 40).

załącznik nr 20 – Uchwała nr V/39/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 41).

załącznik nr 22 – Uchwała nr V/40/19 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 23 – autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42).

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu do projektu uchwały (druk nr 42).

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42) wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 26 – Uchwała nr V/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 43).

załącznik nr 28 – Uchwała nr V/42/19  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 37).

załącznik nr 30 - Uchwała nr V/43/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 44).

załącznik nr 32 – Uchwała nr V/44/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 45).

załącznik nr 34 – Uchwała nr V/45/19 w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 46).

załącznik nr 36 - Uchwała nr V/46/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 37 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 47).

załącznik nr 38 - Uchwała nr V/47/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.