logo
ucho   logo bip
Protokół z VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 15 maja 2019 r.

Protokół Nr VI/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 15 maja 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dot. trudnej sytuacji w rolnictwie (…)

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z V sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 48).

załącznik nr 9 – Uchwała nr VI/48/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy”; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”.

załącznik nr 10 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 49).

załącznik nr 11 – Uchwała nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 50).

załącznik nr 13 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu druk nr 50.

załącznik nr 14 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką i zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 15 - Uchwała nr VI/50/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 16 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu do przedłożonego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 17 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały druk nr 51.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 19 – Uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 52).

załącznik nr 21 – Uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 53).

załącznik nr 23 – Uchwała nr VI/53/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 54).

załącznik nr 25 – Uchwała nr VI/54/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 26 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 27 – Uchwała nr VI/55/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 56).

załącznik nr 29 – Uchwała nr VI/56/19  w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 30 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały (druk nr 57).

załącznik nr 31 - Uchwała nr VI/57/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 32 – zmiana projektu uchwały zaproponowana przez radną D. Lew – Pilarską.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad zmianą projektu uchwały zaproponowaną przez radną D. Lew - Pilarską.

załącznik nr 34 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały wraz z przyjętą zmianą.

załącznik nr 35 - Uchwała nr VI/58/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie Powiatu Kościańskiego.