logo
ucho   logo bip
Protokół z VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 12 czerwca 2019 r.

Protokół Nr VII/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 12 czerwca 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Lista obecności gości na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2018 r.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 9 – Uchwała nr VII/59/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 10 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 r. (prezentacja multimedialna).

załącznik nr 11 – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 r.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok.

załącznik nr 13 – Uchwała nr VII/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok.

załącznik nr 14 – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2018 r.

załącznik nr 15 – Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 16 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

załącznik nr 18 - Uchwała nr VII/61/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 20 – Uchwała nr VII/62/19 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.

załącznik nr 22 – Uchwała nr VII/63/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania.

załącznik nr 23 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 24 – Uchwała nr VII/64/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 25 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 26 – Uchwała nr VII/65/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 27 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.

załącznik nr 28 – Uchwała nr VII/66/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kościanie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie.

załącznik nr 30 – uchwała nr VII/67/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kościanie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie.

załącznik nr 32 - uchwała nr VII/68/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kościanie w pięcioletnie Technikum w Kościanie

załącznik nr 34 - uchwała nr VII/69/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kościanie w pięcioletnie Technikum w Kościanie.

załącznik nr 35 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nietążkowie w pięcioletnie Technikum w Nietążkowie.

załącznik nr 36 - uchwała nr VII/70/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nietążkowie w pięcioletnie Technikum w Nietążkowie.

załącznik nr 37 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie.

załącznik nr 38 - uchwała nr VII/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie

załącznik nr 39 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 40 - uchwała nr VII/72/19 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

załącznik nr 41 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 42 - uchwała nr VII/73/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.