logo
ucho   logo bip
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 2 października 2019 r.

Protokół Nr XI/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 2 października 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Lista obecności gości na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad dwóch punktów związanych z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, oraz w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora ZSP w Nietążkowie.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z X sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XI/101/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XI/102/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 14 - Uchwała nr XI/103/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XI/104/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XI/105/19 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego.

załącznik nr 19 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 22 – Uchwała nr XI/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 23 -  Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 24 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 25 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XI/107/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

załącznik nr 27 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

załącznik nr 28 - Uchwała nr XI/108/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

załącznik nr 29 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 30 - Uchwała nr XII/109/19 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.