logo
ucho   logo bip
Protokół z XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 października 2019 r.

Protokół Nr XII/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 30 października 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Lista obecności gości na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego za 2018 r.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XII/110/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego za 2018 r.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas do 10 lat gruntów rolnych położonych w Nietążkowie z uwzględnieniem zmiany w tytule i w § 1.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XII/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat gruntów rolnych położonych w Nietążkowie.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 12 - Uchwała nr XII/112/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XII/113/19 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy  Miejskiej Kościan.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XII/114/19 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy  Miejskiej Kościan.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XII/115/19 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XII/116/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 21 -  Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 22 - Uchwała nr XII/117/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 23 – Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 24 – Zestawienie osób zobowiązanych do złożenia Staroście Kościańskiemu oświadczenia majątkowego za rok 2018.